W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję Panią/Pana, że:

● Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

– Anna Piwek-Laskowska, Centrum Medycyny Estetycznej, Flebologii i Kosmetologii s.c., al. W. Witosa 31/216, 00-710 Warszawa, adres e-mail: recepcja@timeclinic.pl;

– Cezary Pszenny, Centrum Medycyny Estetycznej, Flebologii i Kosmetologii s.c., al. W. Witosa 31/216, 00-710 Warszawa, adres e-mail: recepcja@timeclinic.pl;

Małgorzata Żak, Centrum Medycyny Estetycznej, Flebologii i Kosmetologii s.c., al. W. Witosa 31/216, 00-710 Warszawa, adres e-mail: mzakmd@gmail.com;

● Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania usług kosmetycznych w tym prowadzenia dokumentacji kosmetycznej oraz zarządzania procesem wykonywania usług na podstawie: 

– Art. 6 ust. 1 lit. b oraz Art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celu wykonania usług kosmetycznych;

– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności telefonicznego potwierdzenia lub odwołania wizyty.

– Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu przetwarzania dokumentacji księgowo – podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków za wykonane usługi co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych. 

– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. kodeks cywilny);

● Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji celu, jakim jest wykonywanie usług kosmetycznych. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wykonania usług. Podanie numeru telefonu, adresu e mail jest dobrowolne a jego niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odwołania wizyty w sytuacjach tego wymagających;

● Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są również w celu marketingowym – tylko na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dodatkowej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda osoby, której dane dotyczą). Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody nie ma wpływu na realizację usług i ich jakość. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może Pani/Pan odwołać w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby Administratora lub mu bezpośrednio doręczonej. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości otrzymywania przez Panią/Pana informacji handlowych. 

● Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, w tym poprawiania i uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

● Dane będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej (co najmniej 20 lat) i dokumentacji księgowo podatkowej (5 lat) oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego; w przypadku przetwarzania w celu marketingowym do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody;

● Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcy usług IT, prawnych, księgowych, doradczych, kurierskich i pocztowych, medycznych;

● Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;

● Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym;

 

 

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję Panią/Pana, że:

● Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Piwek-Laskowska Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, al. W. Witosa 31/216, 00-710 Warszawa. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: recepcja@timeclinic.pl;

● Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i kosmetycznych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, kosmetycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń na podstawie: 

– Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego
i osobistego umawiania wizyty.

– Art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

– Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

– Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu odbierania
i archiwizowania upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia.

– Art. 6 ust. 1 lit. b oraz Art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku świadczeń kosmetycznych wykonywanych przez kosmetologa;

– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności telefonicznego potwierdzenia lub odwołania wizyty.

– Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu przetwarzania dokumentacji księgowo – podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków za wykonane usługi co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych. 

– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. kodeks cywilny);

● Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych i kosmetycznych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, kosmetycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń. W przypadku świadczeń kosmetycznych wykonywanych przez kosmetologa podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji celu, jakim jest wykonywanie świadczeń kosmetycznych. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wykonania usług. Podanie numeru telefonu, adresu e mail jest dobrowolne a jego niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odwołania wizyty w sytuacjach tego wymagających;

● Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, w tym poprawiania i uzupełniania;

● Dane będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej (co najmniej 20 lat) i dokumentacji księgowo podatkowej (5 lat) oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego;

● Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcy usług IT, prawnych, księgowych, doradczych, kurierskich i pocztowych;

● Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;

● Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym;

● Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję Panią/Pana, że:

● Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cezary Pszenny Indywidualna Praktyka Lekarska, al. W. Witosa 31/216, 00-710 Warszawa. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: recepcja@timeclinic.pl;

● Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i kosmetycznych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, kosmetycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń na podstawie: 

– Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego
i osobistego umawiania wizyty.

– Art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

– Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

– Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu odbierania
i archiwizowania upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia.

– Art. 6 ust. 1 lit. b oraz Art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku świadczeń kosmetycznych wykonywanych przez kosmetologa;

– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności telefonicznego potwierdzenia lub odwołania wizyty.

– Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu przetwarzania dokumentacji księgowo – podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków za wykonane usługi co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych. 

– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. kodeks cywilny);

● Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych i kosmetycznych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, kosmetycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń. W przypadku świadczeń kosmetycznych wykonywanych przez kosmetologa podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji celu, jakim jest wykonywanie świadczeń kosmetycznych. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wykonania usług. Podanie numeru telefonu, adresu e mail jest dobrowolne a jego niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odwołania wizyty w sytuacjach tego wymagających;

● Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, w tym poprawiania i uzupełniania;

● Dane będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej (co najmniej 20 lat) i dokumentacji księgowo podatkowej (5 lat) oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego;

● Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcy usług IT, prawnych, księgowych, doradczych, kurierskich i pocztowych;

● Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;

● Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym;

● Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję Panią/Pana, że:

● Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małgorzata Żak Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, al. W. Witosa 31/216, 00-710 Warszawa. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: mzakmd@gmail.com;

● Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i kosmetycznych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, kosmetycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń na podstawie: 

– Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego
i osobistego umawiania wizyty.

– Art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

– Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

– Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu odbierania
i archiwizowania upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia.

– Art. 6 ust. 1 lit. b oraz Art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku świadczeń kosmetycznych wykonywanych przez kosmetologa;

– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności telefonicznego potwierdzenia lub odwołania wizyty.

– Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu przetwarzania dokumentacji księgowo – podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków za wykonane usługi co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych. 

– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. kodeks cywilny);

● Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych i kosmetycznych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, kosmetycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń. W przypadku świadczeń kosmetycznych wykonywanych przez kosmetologa podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji celu, jakim jest wykonywanie świadczeń kosmetycznych. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wykonania usług. Podanie numeru telefonu, adresu e mail jest dobrowolne a jego niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odwołania wizyty w sytuacjach tego wymagających;

● Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, w tym poprawiania i uzupełniania;

● Dane będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej (co najmniej 20 lat) i dokumentacji księgowo podatkowej (5 lat) oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego;

● Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcy usług IT, prawnych, księgowych, doradczych, kurierskich i pocztowych;

● Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;

● Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym;

● Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.